Obowiązek Informacyjny

Kto jest administratorem danych osobowych Magazynu Nurki.pl?
Administratorem, czyli  podmiotem  decydującym  o  tym,  jak  będą  wykorzystywane  Twoje  dane  osobowe jest Wydawnictwo DiveSpace IVS z siedzibą w Kopenhadze Nannasgade 28. - 2200 København N - CVR: 37587516 e-mail admin@nurki.pl

Skąd pochodzą Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie, w którym wypełniłeś/aś formularz rejestracyjny, zgłosiłeś/aś się do konkursu lub telefonicznie lub mailowo zamówiłeś nasze produkty.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez DiveSpaceIVS?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w celu:

 • korzystania z serwisu (na podstawie regulaminu)
 • otrzymywania newslettera drogą mailową
 • otrzymywania ofert handlowych DiveSpace IVS i jej partnerów
 • kontaktowania się z Tobą, w celach reklamowych i związanych z prowadzonym marketingiem
 • monitorowania i dopasowania oferty handlowej do twoich zainteresowań (profilowanie)

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 • świadczenie usługi na podstawie regulaminu.
 • wyrażona przez Ciebie zgoda
 • prawnie uzasadniony interes Administratora

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie  poprzez jedną z dostępnych poniżej opcji:

 • kliknięcie linku w wiadomości email zawierającej treści handlowe (opt-out)
 • na wybranych serwisach po zalogowaniu na konto poprzez odznaczenie wyrażonych zgód
 • zgłoszenie na adres email: admin@nurki.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Cofnięcie Twojej zgody nie wpływa na zasadność ich przetwarzania do tego momentu

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie  danych  jest  dobrowolne,  ale  konieczne  w  celu założenia konta na stronie, otrzymanie publikacji, otrzymywania dopasowanych do Twoich zainteresowań informacji handlowych, otrzymywania newslettera

Jakie prawa Ci przysługują?
Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:
Prawo  do  sprostowania  danych  i  sprzeciwu  wobec  przetwarzania,  prawo  do  usunięcia  lub ograniczenia  przetwarzania  danych,  prawo  do  przenoszenia  danych,  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego,  cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych, prawo do bycia poinformowanym  o  incydencie  naruszenia  ochrony  danych  osobowych,  prawo  do  niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu),  prawo do informacji udzielanych na wniosek, oraz prawo „do bycia zapomnianym”.
Z uprawnień tych możesz skorzystać:
W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne; w  zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być  usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje  dane  nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie  danych, lub  dane zostały  zebrane  w  związku  ze  świadczeniem  usług  drogą elektroniczną oferowanych dziecku; w zakresie ograniczenia  przetwarzania  danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz  żądać  ograniczenia  przetwarzania  Twoich danych  do  czasu    zweryfikowania  przez  nas prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne  Tobie  do  obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz  sprzeciw wobec  przetwarzania  danych – do  czasu  ustalenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; w  zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny, oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą. Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni. Masz  prawo  do  złożenia  skargi  do  organu  nadzorczego,  regulującego  kwestie  ochrony  danych osobowych.

Prawo sprzeciwu:
Przysługuje Ci jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w  celu marketingu bezpośredniego, profilowania, bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez znalezienie się w sytuacji szczególnej.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje  dane  osobowe  udostępniamy podmiotom (procesorom), oraz  upoważnionym  przez nie osobom. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez DiveSpace IVS polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z grupy szeroko pojętej publikowania. DiveSpace IVS udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów i usług mieści się w zakresie działalności DiveSpace IVS. Co więcej, przetwarzanie danych jest niezbędne, aby DiveSpace IVS mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty i usługi.
Przekazywanie danych odbywa się w przypadku świadczenia usług i podwykonawstwa.
Twoje  dane udostępniamy  także  upoważnionym  pracownikom  i  współpracownikom DiveSpace IVS  w  ramach  ich obowiązków.
Na podstawie obowiązującego prawa możemy udostępnić je podmiotom uprawnionym np. sądom, organom ścigania.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowywane są jedynie tak długo jak to jest niezbędne

 • do momentu wycofania zgody
 • do momentu wygaśnięcia umowy
 • z zastrzeżeniem dozwolonego dalszego przetwarzania na podstawie przepisu prawa np. cele rozliczeniowe, przedawnienie roszczeń, cele statystyczne
 • do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie  danych osobowych przez DiveSpace IVS polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób  zautomatyzowany) do  oceny  niektórych  informacji  na  Twój  temat,  w  tym  analizy lub  prognozy zainteresowań oraz osobistych preferencji, a także w związku z prowadzoną przez nas działalnością marketingową, przesyłania reklam i ofert handlowych.