Wyślij kartkę do redakcji!

Co miesiąc nagrody niespodzianki!

Kiedy ostatnio się zdarzyło, że zamiast szukania wi-fi żeby przesłać wiadomość lub uaktualnić swój status na fejsie wysłałeś kartkę pocztową do rodziny i przyjaciół?
My wręcz uwielbiamy wysyłać i przede wszystkim otrzymywać pocztówki! Żeby Was trochę przekonać do zabawy proponujemy wziąć udział w naszym comiesięcznym konkursie. Wyślij na adres redakcji kartkę pocztową z pozdrowieniami, oraz dopiskiem Post Scriptum: imię, nazwisko oraz dane kontaktowe. Teraz będzie trochę "jedynek"... Do konkursu można zgłosić jedną pocztówkę, raz na miesiąc. Raz w miesiącu wybierzemy jednego zwyciężcę, który otrzyma jedną nagrodę niespodziankę!
Nadesłane kartki pocztowe oceniane i wybierane będą według trzech równorzędnych kryteriów:
a. kartka pocztowa wysłana z najdalszego miejsca od Redakcji Magazynu Nurki.pl lub
b. kartka pocztowa zawierająca najzabawniejsze pozdrowienie lub
c. najoryginalniejsza w swej treści kartka pocztowa.

Przypominamy nasz adres:

Magazyn Nurki.pl
ul. Sielska 17A
60-129 Poznań

Nie możemy się doczekać (a szczególnie nasza Dorotka ;-)
Pozdrowienia

Redakcja

 

Regulamin Konkursu „Kartka do redakcji”
Konkurs ten nie jest grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U.2009 nr 201 poz. 1540 z póź. zm.).
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Konkursu "Kartka do redakcji" zwanego dalej Konkursem jest Magazyn Nurki.pl wydawany przez DiveSpace IVS wydawcę Magazynu Nurki.pl z siedzibą w Danii pod adresem Nørre Søgade 25B, 4. th. 1370 København K Danmark CVR: 37587516 (zwany dalej “Organizatorem”)
2. Koordynatorem Konkursu z ramienia Organizatora jest Stanisław Blinstrub, tel. 041 36 30 500, e-mail: stanislaw.blinstrub@radio.kielce.pl
3. Konkurs trwa 1 rok, zawiera 12 edycji - każda trwająca 1 miesiąc kalendarzowy. Wybór zwyciężców i ogłoszenie wygranych odbywa się w 3 dzień roboczy każdego miesiąca.
4. Celem Konkursu jest zachęcenie czytelników do wysyłania kartek pocztowych.
5. Konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla osób fizycznych,
pełnoletnich, mających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, Sposorów nagród oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
7. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba która prześle przynajmniej jedną kartkę pocztową.
8. Uczestnik Konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska.
9. Komunikaty i informacje na temat Konkursu emitowane będą na portalach społecznościowych Magzynu Nurki.pl, oraz publikowane na stronie www.nurki.pl

§ 2. ZASADY KONKURSU
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo
Strona 1 z 5 pocztowe [Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.] kartki pocztowej z pozdrowieniami dla redakcji Magazynu Nurki.pl jak również zamieszczenie Imienia, Nazwiska i telefonu kontaktowego pod wskazany przez Organizatora adres pocztowy:
Magazyn Nurki.pl
ul. Sielska 17A
60-129 Poznań

wraz z danymi wskazanymi w ust. 7 niniejszego paragrafu, spełniającej wymagania Konkursu. Jest to równoznaczne ze zgłoszeniem i zaakceptowaniem regulaminu Konkursu.
2. W każdej comiesięcznej edycji konkursu losowaniu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie zgłoszenia, które wpłynęły na adres redakcji w przeciągu poprzedzającego miesiąca kalendarzowego.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych oraz za podanie przez Uczestników, nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do nagrody.
4. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Konkursie przesyłając mailowo informację o rezygnacji na adres: redakcja@nurki.pl w temacie maila wpisując "kartka rezygnacja" i podając swoje imię i nazwisko.
5. Każdy Uczestnik Konkursu może nadesłać maksymalnie jedną kartkę pocztową raz na miesiąc.
6. Przyjmowanie kartek pocztowych rozpoczyna się od dnia 3 września 2015 r. Do odwołania.
7. Kartki pocztowe należy przysyłać za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w ust. 1. Uczestnik Konkursu w miejscu przeznaczonym na korespondencję na karcie pocztowej wpisuje pozdrowienia dla Redakcji Nurki.pl, imię i nazwisko oraz telefon kontaktowy. Kartkę pocztową można nadesłać w kopercie z dopiskiem „Konkurs – Kartka do Redakcji” na adres pocztowy wskazany w ust. 1.
8. Uczestnik poprzez akceptację regulaminu w sposób określony w ust. 1 regulaminu, oświadcza, że przesłana przez niego treść kartki pocztowej, jest jego autorstwa, nie narusza dóbr i praw osób trzecich, że posiada on pełnię praw autorskich do nadesłanej treści pozdrowień i przenosi je na Organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania oraz oświadcza, że przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do nadesłanych treści pozdrowień na rzecz Organizatora na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie, wykorzystywanie techniką drukarską i cyfrową, wystawianie, udostępnianie na stronach internetowych oraz we wszystkich materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania
i wprowadzania do obrotu.
9. Treść pozdrowień zapisanych na kartce pocztowej nie może zawierać
wulgaryzmów, treści powszechnie uznawanych za obraźliwe, a także treści o charakterze pornograficznym lub mogących obrazić uczucia lub przekonania innych osób, bądź treści naruszających prawa osób trzecich (w tym w
Strona 2 z 5 w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich) oraz treści, których Uczestnik nie jest autorem.
10.Zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ust. 7 i 9 regulaminu, oraz bez imienia i nazwiska tylko np. z pseudonimem lub z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w Konkursie.
11.Organizator nie odsyła nadesłanych kartek pocztowych.
12.Organizator zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej kartki pocztowej.

§ 3. PRZEBIEG KONKURSU
1. Przewidziano 12 edycji konkursu trwających 1 miesiąc kalendarzowy każda.
Rozpoczęcie konkursu 01.09.2018 koniec 31.08.2019
2. Każda nadesłana kartka pocztowa, spełniająca wszystkie wymagania Konkursu, będzie w miarę możliwości na bieżąco publikowana na stronach internetowych www.nurki.pl oraz mediach społecznościowych wraz z informacją o autorze.
3. Nadesłane kartki pocztowe oceniane i wybierane będą według trzech równorzędnych kryteriów:
a. kartka pocztowa wysłana z najdalszego miejsca od Redakcji Magazynu Nurki.pl lub
b. kartka pocztowa zawierająca najzabawniejsze pozdrowienie lub
c. najoryginalniejsza w swej treści kartka pocztowa.

4. Nazwiska zwycięzców Konkursu opublikujemy na stronach internetowych www.nurki.pl oraz ogłoszone na poprzez media społecznościowe, zaś zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie.

§ 4. NAGRODY, WARUNKI ICH ODBIORU
1. Nagrodą dla autorów kartek pocztowych są roczne prenumeraty Magazynu Nurki.pl oraz lub inne nagrody w zależności od dostępności.
2. Organizator i Fundatorzy nagród nie dopuszczają możliwości zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. W przypadku nagród rzeczowych Laureat Konkursu zgłosi się na miejsce ustalone i wskazane przez Organizatora lub Fundatorów. Odbiór nagrody odbywa się na koszt Laureata. Nie stawienie się przez Laureata po odbiór nagrody w wyznaczonym terminie skutkować będzie przekazaniem jej do decyzji Organizatora Konkursu i Fundatorów nagród.
4. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm) Laureaci są zobowiązani uiścić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wartości nagrody, o ile wartość nagrody przewyższa kwotę 760,00 zł.
5. Autorzy zwycięskich kartek pocztowych mają prawo rezygnacji z nagrody, z zastrzeżeniem przekazania praw autorskich w zakresie określonym w § 6 Regulaminu.
6. Procedura wyłaniania Laureata jest protokołowana.


§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronach internetowych www.nurki.pl
3. Regulamin podlega ogłoszeniu poprzez jego publikację na stronie internetowej: www.nurki.pl
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
5. Dokonując zgłoszenia do Konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na
zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się
jego postanowieniom.
6. Zgłoszenie kartki pocztowej do Konkursu oznacza jednocześnie, że Uczestnik
oświadcza, iż nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym osobistych i majątkowych praw autorskich. Uczestnik zgłaszający kartkę pocztową jest odpowiedzialny wobec Organizatora za wszelkie wady prawne i za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej dotyczących treści. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Uczestnik zgłaszający kartkę pocztową zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń, których będą dochodziły osoby trzecie w stosunku do Organizatora, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
7. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku, do którego podjęli uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
8. Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w Konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.
9. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksów do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.nurki.pl.
10.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6. WYKORZYSTANIE KARTEK I OCHRONA PRAW OSOBOWYCH
1. Przysłane kartki pocztowe stają się własnością Organizatora, który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystywania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
2. Biorący udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne, niekomercyjne wykorzystywanie kartki pocztowej (z imieniem i nazwiskiem jego autora) bez ograniczenia terytorialnego oraz na czas nieoznaczony, na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b. rozpowszechnianie, w tym we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych oraz sieci szerokiego dostępu (Internet);
c. użyczenie lub najem oryginału albo wytworzonych egzemplarzy;
d. publiczne wystawianie lub wyświetlenie;
e. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich
dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
4. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów
związanych z organizowaniem Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1182 z późn. zm.).

SOME images